nl en
VANDAAG VOOR 13:00 BESTELD, MORGEN IN HUIS* (BINNEN NEDERLAND)
GRATIS VERZENDING BOVEN € 100 (VOOR NEDERLAND)
VANDAAG VOOR 13:00 BESTELD, MORGEN IN HUIS* (BINNEN NEDERLAND)
GRATIS VERZENDING BOVEN € 100 (VOOR NEDERLAND)


0
0
Winkelwagen
€ 0,00
DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Overmacht
Artikel 15 - Retourneren en klachtenregeling
Artikel 16 - Garanties, onderzoek, reclames en uitzonderingen daarop
Artikel 17 - Uw order niet ontvangen of vermist
Artikel 18 - Cookiebeleid van ParfuMaria 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2,Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.Dag: kalenderdag;
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
11.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ParfuMaria Parfumsalon
Tinbergenlaan 5
3401MT IJsselstein
Nederland
Telefoonnummer: 0645464920 (bereikbaar alleen via Whatsapp op op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur)
E-mailadres: info@parfumaria.com
KvK-nummer: KVK: 55838677
Btw-identificatienummer: NL851879834B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Sale artikelen van ParfuMaria beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParfuMaria via info@parfumaria.com 
Bij ParfuMaria ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ParfuMaria binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 kunnen niet retour gestuurd worden. Deze items worden niet in behandeling genomen en ongefrankeerd teruggestuurd. Ontvangt u uw artikel en merkt u op dat zich er een defect bevindt op het ontvangen artikel? Meld dit dan binnen 24 uur via info@parfumaria.com
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 
Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Voor het retourneren van uw order betaald u zelf de verzendkosten. We verzoeken je om je retourpakket altijd te verzekeren en aangetekend naar ons te versturen. Zodra er iets misgaat met je retourpakket is de verzender zelf aansprakelijk. 
Sinds November 2019 rekenen wij €5 retourkosten per geretourneerd pakket.. Deze kosten worden door onder andere door betaalmaatschappijen aan ons in rekening gebracht.Dit bedrag zal in mindering gebracht worden op uw retourbetaling.Lees meer hier over bewustwording in retourneren en het goede doel waar we aan schenken.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, een e-mail te sturen naar info@parfumaria.com  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Let op dat retourneren slechts is toegestaan in ongeopende en onbeschadigde verpakking. Wanneer de consument kenbaar maakt via info@ info@parfumaria.com dat er goederen geretourneerd worden, krijgt de consument een automatische email met retourinstructies. Wegens dat het een geautomatiseerd systeem betreft kan het voorkomen dat deze retourinstructies terecht komen in uw ongewenste mailbox. Mocht de consument onverhoopt geen retourinstructies ontvangen is het de consument haar verantwoordelijkheid tijdig via een andere methode contact op te nemen met ParfuMaria beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParfuMaria via info@parfumaria.com 
Bij ParfuMaria ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ParfuMaria binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 of het pakket op eigen wijze te retourneren. Wanneer dit later gebeurd verlenen wij geen garantie wanneer uw retourzending niet binnen het gestelde termijn valt.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. 
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het model voor herroeping + de pakbon dient meegestuurd worden met de retourzending. Zonder deze toebehoren kan uw retourzending niet verwerkt worden. Indien dit niet gebeurd is dient ParfuMaria beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParfuMaria via info@parfumaria.com 
Bij ParfuMaria ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ParfuMaria binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 een onderzoek in te stellen, hierbij worden er administratiekosten t.h.v. 10% in rekening gebracht. 
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. ParfuMaria beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParfuMaria via info@parfumaria.com 
Bij ParfuMaria ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ParfuMaria binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 raadt aan het pakket met Track and Trace code te retourneren en het verzendbewijs te bewaren totdat uw retourzending verwerkt is. Mocht het pakket zonder Track and Trace code verstuurd zijn/het verzendbewijs is niet aantoonbaar, kan er geen garantie worden verleend op vermiste pakketten. 
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De consument zal worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee de betaling is gedaan, als deze is uitgevoerd met: iDeal, PayPal, Mistercash/bancontact, Visa Mastercash of via Klarna. 
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Uitzondering op het herroepingsrecht volgens de wet sinds (2014)
Parfums waarbij de verpakking geopend is, parfumsamples, lipsticks, handcremes, handzeep, bodycremes, oorbellen, doucheproducten vallen onder: Hygiëne producten. Het gaat daarbij om producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne. 

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

ParfuMaria staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door ParfuMaria, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ParfuMaria kan doen gelden indien ParfuMaria is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ParfuMaria, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

ParfuMaria zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ParfuMaria kenbaar heeft gemaakt. Bij afwezigheid op plaats en tijd van levering heeft PostNL de bevoegdheid uw pakket elders te leveren. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ParfuMaria geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 
Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Retourneren en klachtenregeling:

Producten kunnen binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden, oorspronkelijke staat nadat u ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, uitsluitend per e-mail, medegedeeld hebt dat u één of meerdere artikelen uit uw bestelling zult retourneren. Verpakkingen in plastic seal dienen ook in dezelfde sealverpakking terug te worden gestuurd.

ParfuMaria beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Defecten moeten binnen 24 uur nadat de consument de goederen ontvangen heeft, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParfuMaria via info@parfumaria.com 
Bij ParfuMaria ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ParfuMaria binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Uitzondering op het herroepingsrecht volgens de wet sinds (2014)
A:Geopende parfumverpakkingen, lipsticks, oorbellen, samples, testers, bodycremes en doucheproducten vallen onder: Hygiëne producten. Het gaat daarbij om producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne. Deze producten kunnen niet worden teruggezonden. 
B:Artikelen die vanwege schade, verlies, diefstal of breuk na transport opnieuw door ParfuMaria aan de klant verzonden worden kunnen niet geweigerd worden. Bij het niet accepteren aan de deur wordt het pakket aan ParfuMaria geretourneerd. De heen en terugkosten en de administratiekosten zullen dan voor rekening zijn van de klant en deze zullen in mindering gebracht worden op het tegoed van de klant.

Samples worden bij ons vers afgevuld uit een verse tester. Hierbij komt er zuurstof vrij waardoor uw samples minder lang houdbaar zullen zijn. Op samples zit daardoor geen enkele garantie. Sample orders kunnen na betaling niet geannuleerd of geretourneerd worden. 

De koper dient dezelfde dag van ontvangst van het artikel het artikel te controleren. Bij onjuistheid dient dit dezelfde dag van ontvangst gereclameerd te worden aan ParfuMaria. 

Klachten over producten: 
Heeft u een klacht over een product dan kunt u het in overleg met onze klantenservice op eigen kosten retourneren. Uw klacht wordt dan door onze experts gecontroleerd. Tevens sturen we uw product naar het merk voor een second opinion. Mocht uw klant gegrond zijn dan sturen we u een nieuw product. Mocht uw klacht onterecht zijn dan sturen we uw product op uw kosten weer aan u op. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw product dan bij ons op te halen. Eventuele onderzoekskosten zijn voor rekening van de koper. 

ParfuMaria behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal ParfuMaria altijd contact opnemen met de afnemer.

Pakketten die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt ParfuMaria wel in ontvangst, maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
Retourzendingen kunt u (alleen aangetekend) sturen naar:
ParfuMaria
Tinbergenlaan 5
3401MT IJsselstein

Voor het retourneren van uw order betaald u zelf de de retourkosten.Sinds November 2019 rekenen wij €5 retourkosten per geretourneerd pakket.. Deze kosten worden door onder andere door betaalmaatschappijen aan ons in rekening gebracht.Dit bedrag zal in mindering gebracht worden op uw retourbetaling.Lees meer hier over bewustwording in retourneren en het goede doel waar we aan schenken.

Indien uw pakket door ons in goede staat ontvangen is wordt het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen aan u teruggestort. 

Let op! Verzendkosten €6,95 heen en terug €6,95 en tevens de retourkosten van €5 worden tevens in rekening gebracht bij het bewust niet aannemen van uw pakket. Zodra wij op uw verzoek gratis samples speciaal voor u gemaakt hebben dan zullen wij de kosten van deze samples ook aan u doorberekenen zodra u bewust uw pakket niet aanpakt. Zelfs als u op de heenweg uw verzendkostenvan ParfuMaria cadeau kreeg zullen deze kosten op u worden verhaald.

Zodra u uw order ontvangt dient u uw order direct na ontvangst te inspecteren of in het bijzijn van de chauffeur.
Mochten er gebreken zijn dient u dit op dezelfde dag te melden aan ons via de mail. Deze regel geldt ook voor produkten die u niet heeft ontvangen. Let op: boven onze inpaktafels hebben wij camera's hangen. Elk pakket wordt gefilmd zodat we kunnen aantonen wat we hebben ingepakt. Dit om fraude en onduidelijkheden te voorkomen. Tevens wordt elke order digitaal gewogen voordat het wordt verzonden. 

U dient deze bewijzen dan aan te leveren zodat we een onderzoek kunnen opstarten. Dit onderzoek bij de vervoerder duurt gemiddeld 14-30 dagen. Hiervoor dient u dit aan te leveren:
1: een duidelijke foto van de afleverdoos. 
2: een duidelijke foto van de binnenzijde doos inclusief verpakkingsmateriaal
3: een duidelijke foto van de producten in de doos. 
Kunt u dit niet of doet u dit niet op dezelfde dag van ontvangst dan kunnen we uw claim niet in behandeling nemen.

 Artikel 16 Garanties, onderzoek, reclames en uitzonderingen daarop

Garantie
Na aanschaf kunt u maximaal een half jaar reclameren betreft bodyproducten zoals bodylotions. Voor parfums kunt u tot maximaal een jaar na de aanschafdatum reclameren betreft uw product tenzij er anders is vermeldt op de verpakking. Na uw reclamatie onderzoeken we of uw product onder de garantie valt. 
Let op dat u uw bodyproducten en parfums bewaard op 18 graden en in de doos die eromheen geleverd is. Dit voorkomt het verouderen van uw product. 

De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 
De koper dient dezelfde dag van ontvangst van het artikel het artikel te controleren. Bij onjuistheid dient dit dezelfde dag van ontvangst gereclameerd te worden aan ParfuMaria. Indien een pakket niet ontvangen is dient u de ontvangesverklaring die  wij u via de mail toesturen binnen 5 dagen te ondertekeken waardoor wij een officieel onderzoek op kunnen starten. U bent verplicht hieraan mee te werken. Indien u niet meewerkt kunt u nergens meer rechten aan ontlenen.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 
 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 - Uw order niet ontvangen of vermist

A: De klant heeft zelf de verantwoording om zijn traceercode in de gaten te houden. Hier ziet u wanneer uw pakket afgeleverd wordt. Bent u niet thuis dan wordt er nog 1 afleverpoging ondernomen. Lukt dit niet dan wordt uw pakket maximaal een week lang op een pick up point voor u vastgehouden. U heeft de plicht om uw pakket dan af te halen. Doet u dit niet dan wordt het pakket naar ons retour gestuurd. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
B: Is uw pakket 7 dagen na de geplande ontvangstdatum nog niet bij u geleverd of denkt u dat uw pakket vermist is? U dient dan binnen 7 dagen ons te informeren zodat wij een onderzoek op kunnen starten bij de vervoerder. Hierbij dient u het protocol van de vervoerders op te volgen. Het kan zijn dat u een verklaring in moet vullen of zelfs aangifte moet doen bij de politie. Doet u dit pas na 7 dagen of werkt u hier niet aan mee dan vervalt uw recht op onderzoek en uw recht op een eventuele vergoeding betreft vermissing. 

Artikel 18 Cookiebeleid en uw privacy

ParfuMaria maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn webwinkel (hierna de ‘webwinkel’). Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door ParfuMaria.

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

Het surfen in de webwinkel van ParfuMaria leuker en makkelijker voor je wordt;
Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de verlanglijst of je winkelwagentje;
We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
We je advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;
We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.
Cookies van derden

Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
Het meten van de tijdsduur per bezoek;
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe ParfuMaria met jouw gegevens omgaat.

Privacy en veiligheid
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons door ons te contacteren.

Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons door ons te contacteren.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. 

Je bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je op de hoogte houden over je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.
Je account
In je account op ParfuMaria slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses (bijvoorbeeld als we je gevraagd hebben naar je geboortedatum). Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden.

Klantenservice
Je kunt met ons chatten op onze website of naar onse-mailen:info@parfumaria.com. 

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 
Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 
Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
  
ParfuMaria gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.